Política de privadesa

Política de privadesa

L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

Identificació i dades de contacte del responsable

L'organització Maquinària Agrícola Agrotrac, SL , CIF: B43559160 , adreça postal: Avda. del Progrés, 27-28 , Polígon Pedrafita - 43470 - La Selva del Camp (TARRAGONA), correu electrònic: agrotrac@agrotrac.net , inscrita la societat el Registre Mercantil de Catalunya.

Finalitats del tractament de les vostres dades personals

Usuaris/navegants de la pàgina web del responsable: Tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
 • Si escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Gestionar i enviar-li el pressupost sol·licitat
 • Gestionem les vostres dades per programar la cita sol·licitada
 • Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al bloc/fòrum incorporat.

Clients: Tractarem les vostres dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • La gestió de la relació comercial.
 • La prestació dels serveis que ens hagi contractat.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Si escau, realitzar enquestes de qualitat que ens permetin avaluar el nostre servei.
 • Si escau, realitzar sorteigs.
 • Si escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.

Base jurídica del tractament

Usuaris/navegants a la pàgina web del responsable.

 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política

Clients

 • Execució d'un contracte on sigui part o aplicació de mesures precontractuals. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportés la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en lapartat vuitens de la present política

Terminis o criteris de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment. Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

 • EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que disposa l'article 1964.2 del cos legal esmentat.
 • EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, atenent a disposat a larticle 30 del cos legal esmentat. S'aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).
 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent a disposat als articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S'aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
 • LLEI 10/2010, DE 28 D'ABRIL, DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME. Durant 10 anys atenent al que disposa 25 de la llei.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

Destinataris

Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, l'organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tinga l'obligació legal de facilitar les dades personals.
 • Bancs i Entitats Financeres, en cas que ens contracti.

Transferències internacionals de dades.

L'organització no fa cap transferència internacional de dades.

Drets

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, si no és objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.

Per fer-ho, podreu emprar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. En qualsevol cas, la vostra sol·licitud haurà d'acompanyar-se d'una fotocòpia del vostre D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat dacreditar la seva identitat.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència a Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça agrotrac @agrotrac.net , amb assumpte “BAIXES”.

Veracitat de les dades

L'interessat garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.